Uudised ja muud huvitavat

Artiklid, uudised:

Energiatõhususest, energiamärgistest ja toetuste taotlemisest hoonete rekonstrueerimiseks ja muud huvitavat

http://kredex.ee/

Projekteerimine näilise kokkuhoiuga, mis raha säästmise asemel omab hoopis vastupidist efekti. Kasutage lisaks aktiivsetele jahutamismeetmetele ka passiivseid – nii hoiate ka tegelikuses raha kokku. Samuti tuleks hoone kujundamisel arvestada päikese geomeetriaga – kui teete lõuna külge klaasfassaadi ilma passiivseid jahutusmeetodeid kasutamata, siis on sobivat sisekliimat raske ja kallis tagada.

http://majandus24.postimees.ee/3286591/lati-siseministeeriumis-laks-hirmus-palavaks

“Uuest” ehitusseadustikust (1)

http://kodu.postimees.ee/3180163/uus-ehitusseadus-ulevaade-olulistest-muudatustest

“Uuest” ehitusseadustikust (2)

http://www.ehitusuudised.ee/arvamused/2015/09/30/olulisemad-muudatused-ehitusseadustikus

Õigusaktid:

Ehitusseadustik https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001?leiaKehtiv

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/130062015040?leiaKehtiv

Nõuded ehitusprojektile https://www.riigiteataja.ee/akt/118072015007

Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika https://www.riigiteataja.ee/akt/109062015021?leiaKehtiv

Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele https://www.riigiteataja.ee/akt/106052015002?leiaKehtiv

Hoone energiatõhususe miinimumnõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/113122018014?leiaKehtiv

Eluruumile esitatavate nõuete kinnitamine https://www.riigiteataja.ee/akt/103072015034?leiaKehtiv

Riigilõivuseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/122122018019?leiaKehtiv

Planeerimisseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018016?leiaKehtiv

Tuleohutusseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018071?leiaKehtiv

Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele https://www.riigiteataja.ee/akt/104042017014?leiaKehtiv