Projekteerimine

Projekteerimine: Ehitusprojekt

Ehitusprojekt on ehitise või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum, mis koosneb seletuskirjast, tehnilistest joonistest, hooldusjuhendist ja muudest asjakohastest dokumentidest (jooniseid selgitavad skeemid, tabelid, graafikud, ekspertiiside ja uuringute aruanded ja muud dokumendid). Lisaks muudele andmetele sisaldab ehitusprojekt kohalikule omavalitsusele kirjaliku nõusoleku, ehitusloa ja kasutusloa taotlemisel esitatavaid tehnilisi andmeid.

Ehitusprojekt peab võimaldama kontrollida ehitise vastavust seadustes ja nende alusel kehtestatud õigusaktides ehitisele kehtestatud nõuetele.

Tulenevalt ehitise iseloomust ja vastavalt projekti staadiumi täpsusastmele lahendatakse reeglina asendiplaani ja tuleohutuse osa, teostatakse arhitektuurne projekteerimine, konstruktsioonide projekteerimine, küttesüsteemide projekteerimine, ventilatsiooni projekteerimine ning vee ja kanalisatsiooni projekteerimine. Koostatakse elektriprojekt (ELNV osa), gaasivarustuse osa ning vastavalt vajadusele muud ehitisega seonduvad olulised osad.

Vajadusel võib erinevaid ehitusprojekti osi omavahel ühildada selliselt, et need täiendaksid üksteist, kuid ei raskendaks ehitusprojekti loetavust. Ehitusprojekti erinevate osade omavahelist sobivust kontrollib peaprojekteerija. Peaprojekteerija ja projektijuht on isik, kes vastutab ehitusprojekti terviklikkuse ja projektiosade ühilduvuse eest ja kes on lepingulistes suhetes tellijaga.

Projekteerimine: staadiumid, vajadus ja kvaliteet

Projekteerimine teostatakse üldjuhul ühes või mitmes järgmistes staadiumitest: eelprojekt (EP), põhiprojekt (PP) või tööprojekt (TP).

Eelprojekt (arhitektuurne projekteerimine) on vajalik eelkõige kohalikult omavalitsuselt ehitusloa taotlemiseks, mille järgi kontrollitakse ehitise vastavust seadustes ja nende alusel kehtestatud õigusaktides kehtestatud nõuetele. Tuleb teadvustada, et projekteerimine mille väljundiks on ainult arhitektuurne eelprojekt on teostatud sellises detailsuses, kus ehitusprojekt ei sisalda kvaliteetselt ehitamiseks piisavalt informatsiooni. Näiteks puuduvad tehnosüsteemide ja detailsete sõlmede lahendused. Seega pole teostatud vastavaid arvutusi. Eriosad on eelprojekti staadiumis käsitletud ainult seletuskirjaliselt.

Projekteerimine põhiprojekti staadiumis lisab täiendavaid plaanilisi ja sõlmede lahendusi koos vastavate arvutustega. Põhiprojekt on vajalik hinnapakkumise tegemiseks, kuna projekteerimine on teostatud täpsusastmes, mis võimaldab ehitajal täpsema hinnakalkulatsiooni teostamist, reeglina tähendab see ka madalamat ehitushinda. Põhiprojekt koos kõigi eriosadega sisaldab üldjuhul ehitamiseks vajalikku informatsiooni. Koostatud põhiprojektid vastavad tihti oma detailsuselt tööprojekti staadiumitele. Tulenevalt ehitiste keerukusest võib osutuda vajalikuks põhiprojektidele tellida lisaks tööjooniseid fermid, betoonvahelagede, kinnitite, vundamentide jms. lahendamiseks.

Eriosade põhiprojektid eeldavad täpsete aerodünaamiliste, hüdrauliliste, akustiliste, koormuste, valgustiheduse, tugevus ja stabiilsus ning soojus ja niiskustehnilisi arvutusi koos energiatõhususe simulatsioonidega, rääkimata pisematest kontroll arvutustest.  Arhitektuurne ja konstruktsioonide projekteerimine põhiprojekti staadiumis tähendab, et vastavates osades lisanduvad täiendavad sõlmlahendused ja seletuskirjalised selgitused. Vee ja kanalisatsiooni projekteerimine, küttesüsteemide projekteerimine, ventilatsiooni projekteerimine tähendab tulemuseks peamiselt tehnosüsteemide ja seadmete paiknemist plaanidel koos torustike läbimõõtude, kallete, õhuhulkade jms. detailse infoga. Seletuskirjaliselt on selgitatud süsteemide toimimispõhimõtted, esistatud on nõuded ehitamisele, seadistamisele, katsetamisele jms. Esitatakse vajalikud lõiked või skeemid. Lisaks sisaldavad põhiprojektid üldjuhul põhimaterjalide spetsifikatsioone, valitud põhiseadmeid ja nende tehnilised näitajad (pumbad, ventilaatorid, kaitsmed, valgustid, reguleer- ja tasakaalustusventiilid koos tehniliste andmetega, lõppelemendid, soojusvahetid jne.)

Korralik ja põhjalik projekteerimine on kvaliteetse ehitise alus. Kui projekteerimine ei ole teostatud piisavas detailsuses, ehk lahendused ei ole põhjalikult läbimõeldud, teostatud ei ole vastavaid arvutusi, arvestatud ei ole ilmakaartest, pinnasest või tuultest tulenevate tingimustega, siis on tõenäoline probleemide tekkimine hilisema ehitise kasutamise käigus. Reegel on see, et kehva projekti korral ei aita ka hea ehitaja. Lisaks on üldjuhul pealiskaudselt kavandatud ehitise ekspluatatsioonikulud kordades kõrgemad, kusjuures sama seaduspärasust on näha ka ehitushinna juures.

Kvaliteetse ehitise projekteerimiskuludeks soovitatakse arvestada 5-10% ehitushinnast, keskmise üksikelamu ehitushinda arvestades võiks seega projekteerimiskuludeks arvestada 6 000-12 000€, sisuliselt tähendab see kõiki ehitusprojekti osasid vähemalt põhiprojekti staadiumites. Põhiprojektide koostamise protsessi käigus on võimalik kavandada läbimõeldud ehitis, kus hoone ja selle süsteemid töötavad vastuoludeta ja optimaalseimal viisil.

Näiteks EP projekteerimise staadiumites ei teostata järgnevaid olulisi tegevusi nagu:

 • Seinakonstruktsioonide väljakuivamise kontroll
 • Veeauru kondenseerumise kontroll
 • Päevavalguse tagamise kontrollimine
 • Kandevelementide täpsed dimensioneerimised
 • Soojuskadude ja küttekoormuste leidmine
 • Passiivsete kütte ning jahutusmeetmete rakendamine
 • Puuduvad erinevate lahenduste tehnilis-majanduslikud põhjendused

Kui arvestada asjaoluga, et konstruktsioonide projekteerimineküttesüsteemide projekteerimine, ventilatsiooni projekteerimine ning vee ja kanalisatsiooni projekteerimine on piirdunud seletuskirjaliste kirjeldustega, ehk sisuliselt puuduvad tehnosüsteemide põhjalikult läbimõeldud lahendused, siis antud asjaolud viivad reeglina väga levinud vigade tekkimisele, mis tihti avalduvad suuremate probleemide tekkimise või kõrgema ehitise maksumusega. Näiteks:

 • Levinuid ehitusmaterjale kasutatakse valedes kombinatsioonides
 • Kasutatakse mittesobivaid ja ebaotstarbekaid kütte ja ventilatsioonilahendusi
 • Vale ruumiplaneering nii tehnosüsteemide kui ka ümbritseva keskkonnast lähtudes
 • Tehnosüsteemid ei tööta
 • Materjalide ja seadmete üledimensioneerimised
 • Radooni lekked pinnasest ja tehnosüsteemidest
 • Hallituse teke, mittesobivad siseruumide temperatuurid, niiskus-kuivus, puudulik õhuvahetus jms. mis kõik mõjutava inimese enesetunnet ja tervist. Halvimatel juhtudel lõppevad nn. Haige hoone sündroomiga, mis kujutavad juba otsest ohtu tervisele.
 • Ebapiisav päevavalgus
 • Ruumide ülekuumenemised

Kokkuvõtteks võib öelda, et korralik ning piisavas detailsuses projekteerimine võimaldab vältida ja eelkõige ennetada kõiki eelpool loetletud probleeme. Kvaliteet on seoses projektile kulutatava aja ja sealt tulenevalt makstava hinnaga. Põhjalikult teostatud projekteerimine eeldab vähemalt põhiprojekti staadiumit koos piisava ajalise ja rahalise ressursiga.

Projekteerimine: Lähteandmed

Ehitusprojekt koostatakse lähtudes parimast ehituspraktikast, tellija soovidest, vajadustest, tema poolt lähteülesandes antud ruumiplaneeringust ning kooskõlas üldplaneeringu, detailplaneeringu või projekteerimistingimustega ning kinnisasja kitsendustega nende olemasolul.

Reeglina osutub vajalikuks topogeodeetilise alusplaani koostamine, proovikaevamised või geoloogilised uuringud pinnasevee taseme ja kandevõime hindamiseks. Täiendavalt võivad omavalitsused nõuda dendroloogilist hinnangut või muid sarnaseid uuringuid.

Projekteerimine: protsess

Projekteerimine algab hinnas ja tööde teostamise tähtaegades kokkuleppimisega. Seejärel kaardistatakse tellija soovid ning vajadused lähteülesande kokkupanemisega. Seejärel koostatakse erinevad eskiislahendused koos vastavate valikute soovituste ja põhjendustega. Peale eskiislahenduste aksepteerimist koostatakse eelprojekt koos vastavate lisadega. Põhiprojekt koostatakse peale eelprojekti valmimist, kui kokkulepitud ei ole teisiti. Enamjaolt toimub põhiprojekti projekteerimine samaaegselt ehitusloa menetlusega.

Indikatiivseid tööde maksumusi vaata täpsemalt menüüst hinnakiri. Kui konkreetne ehitusprojekt või projekteerimine vajab lahendamist ja teid huvitab selle maksumus, saatke meile päring põhilise infoga ja me vastame teile. Enne hinnapäringu saatmist tutvuge infoga käesoleva menüülehe Projekteerimine alt.