Energiamärgised

Teostame energiatõhususarvutusi ja väljastame uutele projekteeritavatele hoonetele energiamärgised.

Energiatõhususe arvutused teostame juba projekteerimise kõige varajaseimas võimalikus staadiumis. Seeläbi tagame optimaalseimate konstruktsioonitüüpide ja tehnosüsteemide valikud.

Energiamärgised väljastame ja arvutused teostame vastavat dünaamilist mudeltarkvara kasutades. Kaasaegse tarkvara kasutamine tagab arvutustulemuste maksimaalse vastavuse tegelikule olukorrale, nagu näiteks tegelikke joonkülmasildade soojusjuhtivuse arvestamine.

Seoses pideva seinakonstruktsioonide paranevate soojustehniliste näitajatega on vägagi oluliseks muutunud suviste ruumitemperatuuride kontrollimine ja ruumide ülekuumenemise vältimimine. Tihti väljastatakse energiamärgised ilma kontrollarvutusteta, teostame vastavad arvutused ning vajadusel teeme ettepanekud passiivstete ning aktiivsete jahtusmeetmete rakendamiseks.

Energiatõhususest tulenevate otsuste vastuvõtmiseks on mõistlik tellida erinevate alternatiivsete tehniliste lahenduste, maksumuse ja tasuvusanalüüside võrdlused juba esialgsete konstruktsioonide ning tehnosüsteemide kavandamisfaasis.

Vastupidiselt eelnevale, vähem mõistlik on näiliselt odav lähenemine, kus esitatakse valmis eelprojekt ja lastakse energiamärgised väljastada ilma tehnilis-majanduslike analüüsideta. Selliselt ei toimu hoone arhitektuuri, konstruktsiooni ja tehnosüsteemide kujundamist energiatõhususe seisukohast optimaalseimal viisil. Tavaliselt kajastub näiline sääst hoone ekspluatatsioonikuludes just vastupidise efektina.

Pakume kogu projekteerimisprotsessi hõlmavaid konsultatsioone energiatõhusate madal- ja liginullenergiahoonete kavandamiseks tulenevalt energiatõhususest arhitektuuri, ehituskonstruktsioonide, veevarustuse-ja kanalisatsiooni, kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuse osades.

Täpsemalt energiatõhususest ja energiamärgistest saate lugeda menüü “Energiamärgised ja energiatõhusus KKK” alt

Kui projekteerimine, ehitusprojekt või tehniline küsimus vajab lahendamist ja teid huvitab selle maksumus, saatke meile päring põhilise infoga ja me vastame teile. Enne hinnapäringu saatmist tutvuge infoga menüü alt Projekteerimine ja Hinnakiri.