140517 Vee-ja kanalisatsiooni välistrasside projekteerimine

ASUKOHT: L.Puusepa tn 10
EHITUSE LIIK: Uusehitis
AASTA: 2017
TEOSTATUD TÖÖD: Terviklik projekteerimine, sh. veevarustuse, sademe-ja reoveekanalisatsiooni välistrasside projekteerimine
VEETORUSTIKKE: 80 m
SADEMEVEEKANALISATSIOON: 300 m
REOVEEKANALISATSIOON: 250 m

Ehitusprojekti kirjeldus:

Kavandatud on uued vee ja kanalisatsioonitorustikud. Reo- ja sademeveed kogutakse kokku ja kanaliseeritakse eraldi N.Lunini ja L.Puusepa tn asuvatesse kollektoritesse. Veevarustus tagatakse ühisveevarustuse võrgust uue kinnistusisese tarnetoru baasil, tarnetoru PE PN10 De75. Hoonesse on planeeritud üks veesisend soojussõlme ruumi. Kinnistul on reovee ärajuhtimine lahendatud eraldi sademeveest väliskanalisatsioonitorudega. Reoveed suunatakse L.Puusepa tn ja sademeveed N.Lunini tn asuvasse kollektorisse. Köögiruumide reovesi juhtida läbi rasvapüüduri. Teedelt ja platsidelt tulevad sademeveed hajutatakse kinnistu piires haljasaladele ja immutatakse pinnasesse. Valingvihmade aegsed löökkoormused on takistatud De110 ja De160 torudega. Torustike maht on valitud vastavalt arvutusliku valingvihma mahutamiseks.